Polityka ochrony danych osobowych

Informujemy, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych

My – Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „CENTRUM” Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Batorego 81 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000057569, posiadającą NIP: 7341009661 oraz REGON: 49053684400000 jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych

Możesz skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych:
iod@pphucentrum.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

3. Potrzeba przekazania danych

Przekazanie przez Ciebie danych jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.

4. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:

 • w celu wykonania i na podstawie zawartej z nami umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO1)
 • w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego związanego z obowiązkami księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • w celach kontroli i optymalizacji prowadzonych przez nas procesów gospodarczych, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. Kategorie danych, które przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • imię i nazwisko
 • nr NIP
 • nr REGON
 • adres prowadzonej działalności gospodarczej
 • adres e-mail
 • nr telefonu
 • nr rachunku bankowego
 • historia zamówień
 • dane identyfikacyjne osób, przy pomocy których prowadzisz swoją działalność

6. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić:

 • naszym podwykonawcom – firmom informatycznym, które zapewniają działanie naszych systemów informatycznych, przewoźnikom, którzy dostarczają zamówienia na
  nasze zlecenie, podmiotom pośredniczącym w dokonywanej przez nas wymianie handlowej,
 • firmom księgowym i audytorskim, które mogą uzyskać wgląd w dokumentację finansową naszej firmy, w celach kontrolnych i pomocy nam w optymalizacji procesów
  gospodarczych,
 • organom państwa – o ile posiadać one będą podstawę prawną do żądania od nas udostępnienia Twoich danych osobowych,
 • firmom prawniczym, likwidatorom szkód – w przypadku w przypadku konieczności dokonania analiz dokumentacji z Tobą związanej i konieczności ustalenia, dochodzenia
  lub obrony przed roszczeniami.

7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nasi pracownicy używają telefonów działających w ramach systemów Android i iOS, w związku z tym dane Twoje i Twoich pracowników (imię i nazwisko oraz nr telefonu) mogą być zapisywane na serwerach firm Google i Apple znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

8. Okres przechowywania danych

Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzamy przez okres 5 lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku z tytułu wykonanej umowy, tj. do czasu przedawnienia roszczeń podatkowych.

9. Przysługujące Ci prawa

Masz prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  1. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  2. usunięcia danych: jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać abyśmy je usunęli.
 2. ograniczenia przetwarzania: możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z
  Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, abyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 3. sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego; jeżeli skorzystasz z tego prawa – przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tym celu,
  2. masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni; musisz wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania, którego dotyczy sprzeciw; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. przenoszenia danych: masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie
  dotyczące, które nam dostarczyłeś/aś; możesz zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 5. skargi do organu nadzorczego: jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Aby wykonać swoje prawa, możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail:
iod@pphucentrum.pl lub udać się do naszej placówki pod adresem: 33-300 Nowy Sącz, ul. Batorego 81. Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli odpowiednio Cię zweryfikować, aby ustalić kim jesteś.

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Switch The Language

  PPHU CENTRUM to polska firma rodzinna specjalizująca się w przetwórstwie tworzyw
sztucznych założona w 1985 roku. Podstawową działalność firmy stanowi produkcja i sprzedaż wyrobów sanitarnych. W naszych zakładach produkujemy umywalki, wanny, brodziki oraz zlewy kuchenne. Ze swoim 30-letnim doświadczeniem w branży oraz doskonałym technologicznym know-how, 
firma CENTRUM jest solidnym partnerem
  i wsparciem dla wielu znanych marek na świecie.

  ADRES

  ul. Batorego 81, 33-300 Nowy Sącz, Polska

  TELEFON

  +48 18 445 70 34

  EMAIL

  info@pphucentrum.pl

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  ul. Batorego 81, 33-300 Nowy Sącz, Poland

  PHONE

  +48 18 444 44 35

  EMAIL

  info@pphucentrum.pl